Aplinkos apsaugos agentūra - Artimiausi įvykiai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c1582dcf-05f9-4e7a-b811-b1f4072d5398 Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Artimiausi įvykiai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2017-01-09 Programos LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ viešinimo renginys http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee847b52-7b0b-4053-b119-abb698932e74 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=ee847b52-7b0b-4053-b119-abb698932e74

2017 m. sausio 10 d. vyks Aplinkos apsaugos agentūros organizuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ viešinimo renginys, kuriame bus pristatyti projektų „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – I dalis“ ir „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ metu vykdytų veiklų rezultatai.

 

2015-01-13 2015 m. sausio 13 - 16 d. vyks projekto “Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (MODUM) partnerių susitikimas dėl projekto veiklų įgyvendinimo http://gamta.lt/cms/index?rubricId=39294144-6728-46b1-97fc-3abbcda09bfd http://gamta.lt/cms/index?rubricId=39294144-6728-46b1-97fc-3abbcda09bfd

2015 m. sausio 13 - 16 d. vyks projekto “Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (MODUM) partnerių susitikimas dėl projekto veiklų įgyvendinimo.

 

Susitikime dalyvaus Jūrinių tyrimų departamento direktorius A. Stankevičius ir Hidrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas V. Malejevas, tel. 8 (46) 410426

 

2015-01-13 Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikime http://gamta.lt/cms/index?rubricId=95df4113-a8d4-4175-8671-f2dc3a73bc31 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=95df4113-a8d4-4175-8671-f2dc3a73bc31

2015 m. vasario 24 - 25 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuotas ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikimas

2014-12-09 2014 m. gruodžio 8 – 12 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos 33-ioji sesija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=de19a193-c5e4-422c-af8d-1ccfd953151c http://gamta.lt/cms/index?rubricId=de19a193-c5e4-422c-af8d-1ccfd953151c

2014 m. gruodžio 8 – 12 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos 33-ioji sesija. Joje bus aptariami Konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimo, kiti praktiniai su darbu Konvencijos rėmuose klausimai. Sesijoje dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento direktorius M. Gudas, tel. 870662014.

2014-12-09 Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos (COM) organizuojamame susitikime, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3796fb26-f528-4893-97d7-9d8631a733f2 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3796fb26-f528-4893-97d7-9d8631a733f2

2014 m. gruodžio 16 - 17 d. Briuselyje, vyksEuropos Komisijos (COM) organizuojamas susitikimas, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus.

Susitikimas skirtas REACH kompetentingųjų institucijų atstovams bei institucijoms atsakingoms už augalų apsaugos bei biocidinių produktų reglamentavimą. Susitikime bus aptarti PBT reglamentavimo skirtumai bei dėl to kylančios problemos

2014-12-09 Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 39-tame Valstybių narių komiteto (toliau – VNK) susitikime ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas. http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5179c651-89ce-4a95-a29b-14812d8925d6 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=5179c651-89ce-4a95-a29b-14812d8925d6

2014 m. gruodžio 7 – 12 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks 39-tas VNK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas. Valstybių narių komitetas atsakingas už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.
Susitikime bus aptariami ECHA VI-tosios rekomendacijos ruošimo terminai, sprendimų projektai dėl registracijos dokumentacijų vertinimo, nagrinėjami siūlymai atlikti bandymus, bus aptariami valstybių narių atlikti cheminių medžiagų vertinimai bei bus diskutuojama dėl cheminių medžiagų identifikavimo didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC). Susitikime taip pat bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla ir būsimais darbų

2014-12-09 2014 m. gruodžio mėn. Briuselyje (Belgija) vyks 70-as SRG ir 69-as CITES COM posėdžiai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f4a57b8d-ee40-411c-8eb2-351c97818c7e http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f4a57b8d-ee40-411c-8eb2-351c97818c7e

Š.m. gruodžio 8 dieną Briuselyje (Belgijos karalystė) vyks 70-as SRG (Mokslinio tyrimo grupės), įsteigtos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 17 straipsnį, o gruodžio 12 dieną 69-as CITES Komiteto (CITES COM), įsteigto pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 18 straipsnį, posėdžiai. SRG ir CITES COM posėdžių sprendimai svarbūs Aplinkos apsaugos agentūrai išduodant Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 numatytus importo/eksporto leidimus ir sertifikatus bei užtikrinti tolygią ir veiksmingą laukinės faunos ir floros rūšių apsaugą. Posėdžiuose dalyvaus AAA TPLD GGLS vedėjas Darius Mikelaitis, tel.852 722 789.

2014-12-09 2014 m. gruodžio 9-10 d. Vilniuje vyks 2–asis Lietuvos – Lenkijos Tarpvalstybinių Vandenų Komisijos posėdis http://gamta.lt/cms/index?rubricId=139cbf15-c1e4-4e5f-81a4-80beaa11937f http://gamta.lt/cms/index?rubricId=139cbf15-c1e4-4e5f-81a4-80beaa11937f

Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama 2005 m. birželio 7 d. Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių vandenų naudojimo ir apsaugos srityje srityje, 2014 m. gruodžio 9-10 d. Vilniuje organizuoja 2 – ąjį Lietuvos – Lenkijos Tarpvalstybinių Vandenų Komisijos posėdį.