Aplinkos apsaugos agentūra - Žalieji viešieji pirkimai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=1de0b792-c752-4c19-bd9d-29bb8fe5a34e Aplinkos apsaugos agentūra, rubrika - Žalieji viešieji pirkimai lt-lt Walrus CMS - http://www.walrus.lt 2016-12-13 1. Žalieji viešieji pirkimai? http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9ff31113-7e8c-493f-a054-b8fada02b5e7 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=9ff31113-7e8c-493f-a054-b8fada02b5e7

Žalieji viešieji pirkimai

 

Žaliasis pirkimas - toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia bent minimalius aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau vadinama - produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.


Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos pagerinti aplinkos apsaugą, imasi priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, skatintų švarias technologijas ir gamybą produktų, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami. Valstybinis sektorius, pirkdamas prekes ar paslaugas, privalės atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, privačios verslo įmonės tai gali daryti savanoriškai.


Viešasis pirkimas turėtų būti pripažįstamas aplinkai palankiu ar ,,žaliu", jei prekės, paslaugos ar darbų pirkimas pasižymi tuo, kad:
- įsigyjamai prekei gaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtinių išteklių ir mažiau teršiama aplinka; įsigyjamai prekei gaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

 

- įsigyjama prekė turi mažiau ar visiškai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;
- įsigyjama prekė tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai;
- įsigyjama prekė tinkama naudoti daug kartų;
- įsigyjamai prekei virtus atlieka, ji bus tinkama perdirbimui ar antriniam naudojimui.

 

 

2016-12-13 2. Aplinkos apsaugos kriterijai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bcb7b22-a6eb-4148-9f3a-f33c8711f1ca http://gamta.lt/cms/index?rubricId=7bcb7b22-a6eb-4148-9f3a-f33c8711f1ca

 

2017 m. sausio 21 d. įsigaliojo NAUJAS Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas!

Nauja įsakymo redakcija -  2017 m. sausio 18 d.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  įsakymas Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Įsakymas), kuriame  yra nustatyti:

        1.       Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas

        2.       Aplinkos apsaugos kriterijai

        3.       Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas

 

 

       PAGRINDINIAI ĮSAKYMO PAKEITIMAI

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI PAGAL PRODUKTŲ GRUPES:

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono.

2. Kitos raštinės prekės.

3. Plonasis popierius.

4. Gaminiai iš perdirbto plastiko.

5. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

6. Renginių organizavimo paslaugos.

7. Biuro įranga.

8. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.

9. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.

10. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai.

11. Televizoriai.

12. Buitinė technika ir įranga.

13. Baldai.

14. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos.

15. Valymo priemonės ir paslaugos.

16. Tekstilės gaminiai.

17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos.

18. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos.

19. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos.

20. Termoizoliacinės medžiagos.

21. Sienų plokštės.

22. Kietosios grindų dangos.

23. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

24. Patalpų apšvietimas.

25. Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darba.

26. Vandeniniai šildytuvai.

27. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.

28. Kelių tiesimas ir kelio ženklai.

29. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai.

30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga.

 

2016-12-13 3. Aplinkosauginis ženklinimas http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32b8ad96-f4dc-419e-9c83-e251c6b45116 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=32b8ad96-f4dc-419e-9c83-e251c6b45116

 

Labiausiai pasaulyje yra žinomi šie ekologiniai ženklai:

 

 

European Ecolable - Europos Sąjungos ekologinis ženklas ,,Gėlė“

 

The Blue Angel - Vokietijos ekologinis ženklas ,,Mėlynasis angelas“

 

Nordic Swan - Šiaurės šalių ekologinis ženklas ,,Gulbė“

 

 

 

 

 

Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex

 

Efektyviai elektros energiją naudojančių prietaisų ekologinis ženklas Energy Star

2016-12-13 4. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77afe0bc-564e-45ca-bb77-5634e6b703d1 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=77afe0bc-564e-45ca-bb77-5634e6b703d1

Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) yra priemonė, skirta nuolatos gerinti aplinkosaugos veiksmingumą visų rūšių organizacijose. AVS – tai aplinkosaugos problemų nustatymo ir sprendimo sistema, padedanti įgyvendinti aplinkosauginius įsipareigojimus ir veiksmingumo gerinimo tikslus. AVS suteikia galimybę sistemingai valdyti tiesioginį ir ilgalaikį organizacijos produktų, paslaugų ir veiklų poveikį aplinkai, taip pat nuosekliai spręsti  aktualius aplinkosaugos klausimus, skiriant lėšų, apibrėžiant atsakomybę ir nuolatos vertinant veiklas, procesus bei procedūras.    ISO apibrėžia AVS kaip "bendrosios vadybos sistemos dalį, kuri apima organizacinę struktūrą, veiklos planavimą, pareigas, praktikas, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, analizuoti ir palaikyti."

 

Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) yra problemos identifikavimo ir problemos sprendimo būdas, kuris suteikia organizacijoms metodą kaip sistemiškai valdyti savo aplinkosauginę veiklą, produktus ir paslaugas, padeda įgyvendinti aplinkosauginius  įsipareigojimus ir veiksmingumo uždavinius. ISO apibrėžia AVS kaip "bendrosios vadybos sistemos dalis, kuri apima organizacinę struktūrą, veiklos planavimą, pareigas, praktikas, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, analizuoti ir palaikyti."

AVS suteikia pagrindą sistemiškai reaguoti į ir valdyti trumpalaikius ir ilgalaikius organizacijos produktų, paslaugų bei procesų poveikius aplinkai ir, išteklių paskirstymo, atsakomybės priskyrimo, procedūrų, praktikų ir procesų nuolatinio vertinimo pagalba, leidžia organizuotai ir nuosekliai spręsti aplinkosaugos problemas.

AVS gali būti įdiegta įvairiais būdais. Tai gali priklausyti nuo konkretaus sektoriaus ar veiklos, vadovybės jaučiamo poreikio, tačiau visais atvejais privalo būti keletas bendrų pagrindinių elementų: aplinkos politika, aplinkosaugos programa ar veiksmų planas, organizacinė struktūra, integravimas į vykdomas operacijas, dokumentacijos sistema, reikalinga informacijai rinkti, analizuoti, stebėti ir atstatyti, koreguojantys ir prevenciniai veiksmai, AVS auditas, valdymo analizė, apmokymai ir ryšiai su visuomene.


ISO 14001             

Po sėkmingo Didžiosios Britanijos aplinkosaugos vadybos sistemos standarto BS 7750 pasirodymo 1992 metais, 1996 metais buvo išleistas Europos ir tarptautinis standartas EN/ISO 14001. Nuo to laiko savo aplinkosaugos problemoms spręsti šiuo standartu jau pasinaudojo dešimtys tūkstančių organizacijų visame pasaulyje, tarp jų ir virš trisdešimties Lietuvos įmonių. Be to, naudos plėtojant verslą atnešė ir geresnė medžiagų ir energijos sąnaudų kontrolė bei pagerėjęs įvaizdis. Visi standarto ISO 14001 reikalavimai yra įtraukti į EMAS reglamentą, todėl standartas ISO 14001 gali būti naudingas organizacijoms siekiant EMAS.


 

  

Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. Environmental Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 metais. EMAS yra panaši į ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus: EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą.

 

 

Kas yra EN ISO 14001?
EMAS suderinamumas su tarptautiniais standartais
Kokie yra skirtumai tarp ISO14001 ir EMAS?

 

 

2016-12-13 5. Studijos, ataskaitos http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2317bec-6e9a-459d-9762-f662e0fd17df http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d2317bec-6e9a-459d-9762-f662e0fd17df

STUDIJOS:

 

 Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertimo studija - 2016 m. (tyrimą atliko  UAB "Civitta")

 

Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio vertinimo studija (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

 

 

ATASKAITOS:

Ataskaitos apie Lietuvoje įvykdytus Žaliuosius viešuosius pirkimus:

2015 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2014 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2013 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2012 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2011 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2010 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

2009 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

 

Europos Komisijos atlikto žaliųjų pirkimų įvykdymo ES šalyse tyrimo ataskaita

 

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2011 m. atliko IĮ ,,Eurotela")

 
Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimas

Aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN 14001_2005 įdiegusios įmonės

2016-12-13 6. Naudinga informacija http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2b685c26-7f06-45b4-a0a4-3b18bde59680 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2b685c26-7f06-45b4-a0a4-3b18bde59680

Internetinės svetainės:

Europos Komisijos žaliųjų pirkimų svetainė

Viešųjų pirkimų tarnyba

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

 

Leidiniai:

Buying Green!

Green Public Procurement. A collection of good practices.

The Procura+

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-12-13 7. DUK http://gamta.lt/cms/index?rubricId=23ff96a2-903d-48c7-b376-c120d1a8f945 http://gamta.lt/cms/index?rubricId=23ff96a2-903d-48c7-b376-c120d1a8f945