Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ TURINČIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ RINKOS DALIŲ PASKELBIMO

Aplinkos apsaugos agentūra apskaičiuoja pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau - Organizacijos) užimamas rinkos dalis pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) duomenis. Dėl pasikeitusios FR0524 deklaracijos formos Valstybinė mokesčių inspekcija šiuo metu vykdo šių deklaracijų apdorojimo programinės įrangos atnaujinimą, todėl FR0524 deklaracijų duomenys kol kas nėra prieinami.

 

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad Organizacijų užimamos rinkos dalys 2017 m. kovo 15 d. nebus paskelbtos. Jei neiškils kitų šiuo metu nežinomų techninių ir duomenų kokybės problemų, rinkos dalis apskaičiuosime ir paskelbsime per 5 darbo dienas po to, kai taps prieinami 2016 m. FR0524 deklaracijų duomenys. Artimiausias galimas rinkos dalių paskelbimo terminas - š. m. kovo 24 d.

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

Reikalavimai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, kurie pageidauja nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-942 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas) pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos aprašas).

Pakeitimais siekiama griežtinti reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, nustatant papildomas pareigas. Pagal pakeistas Tvarkos aprašo nuostatas, į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas) bus įrašyti tik tie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai (toliau - Tvarkytojai), kurie įrodys, kad atitinka jų vykdomai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus.

Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, į Tvarkytojų sąrašą jau įrašyti Tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) pateikti papildomus dokumentus, būtinus pagal naujas Tvarkos aprašo nuostatas.

 

SVARBU

Jei Tvarkytojai iki  2017 m. lapkričio 1 d. nurodytų dokumentų nepateiks, jie bus įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

Gamintojai ir importuotojai gali registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Informuojame, kad techninės įrangos gedimai, atsiradę 2016 m. lapkričio 7 d. Gamintojai ir importuotojų sąvade, 2017 m. sausio 12 d. yra pilnai pašalinti.
 

Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, 2016 m. nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenis turi pateikti per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) iki vasario 1 d.

Primename, kad šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“... 

 

Informuojame, kad 2016 m. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos turi būti pateiktos per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Primename, kad šios ataskaitos teikiamos vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį ...