Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Dėl ataskaitų teikimo termino pratęsimo

 

2019-03-14 Dėl ataskaitų pateikimo termino atidėjimo

 

 

Gamintojų ir importuotojų organizacija naudodamasi GPAIS kasmet rengia ir licencijas išduodančiai institucijai iki kovo 15 d. pateikia metinę ataskaitą apie veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Vadovaujantis, Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 "Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" 48 punkto nuostatomis, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms pratęsiamas atitinkamų teisės aktuose nurodytų ataskaitų pateikimo terminas vienam mėnesiui - iki 2019 m. balandžio 15 d., kol bus sudaryta galimybė pateikti duomenis naudojantis GPAIS.

SVARBU: dėl esamų sutrikimų ir pranešimų pagalba@gpais.eu

 

2018-03-06 informacija: IS GPAIS portalas atidarytas po 2019-03-05 nustatyto sutrikimo, jei pastebite klaidų sistemoje, prašome teikti pranešimus pagalba@gpais.eu

 

__________________________________________

1. Jeigu

  • keliate duomenis per VVS sąsają (duomenų importas XML; gaminių ir pakuočių apskaita);
  • tik dabar kuriate naujus 2019 m. apskaitos žurnalus;
  • siekiate išrašyti įrodančius dokumentus įmonėms, kurios TIK 2019 m. registravosi GII sąvade,

ŠIŲ VEIKSMŲ DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ NEGALĖSITE ATLIKTI GPAIS, todėl

PRAŠOME ŠIAIS ATVEJAIS LAIKINAI NENAUDOTI GPAIS IKI ATSKIRO PRANEŠIMO TINKLAPYJE https://www.gpais.eu/.

 

Teisės aktuose nustatytus apskaitos reikalavimus rekomenduojame laikinai, kol negalite naudoti GPAIS, įgyvendinti kitomis formomis: vedant gaminių / pakuočių ar atliekų apskaitą įmonės naudojamose apskaitos sistemose, pildant „popierinius“ žurnalus ir vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašu (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73).

 

2. Jeigu veiksmus GPAIS bandėte atlikti ir susidūrėte su tokio pobūdžio klaidomis, kaip nurodyta Informacija apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus

ŽINOKITE, KAD TAI PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU DAUGUMA SISTEMOS VARTOTOJŲ, TODĖL pateikite pranešimą pagalba@gpais.eu su pridedamu ekranvaizdžiu ir paaiškinimu – šiuos Jūsų pranešimo duomenis registruosime ir saugosime Pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje, kad kilus poreikiui pagrįsti jūsų negalėjimą tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytų pareigų jie galėtų būti pateikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

 

TAČIAU ATSAKYMAI Į JŪSŲ PRANEŠIMUS BUS TEIKIAMI, TIK, KAI TURĖSIME DUOMENIS, KAD PAŠALINTI PAMATINIAI SISTEMOS SUTRIKIMAI, SUKELIANTYS NESKLANDUMUS KIEKVIENO IŠ JŪSŲ DARBE.

Deja, negalime prognozuoti nurodomų sutrikimų išsprendimo laiko ir prašome kantrybės laukiant atsakymo ir nesiųskite pakartotinių užklausų ar priminimų.

 

Visą aktualią informaciją apie sutrikimus naudojant GPAIS rasite: Informacija apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus

 

Ūkio subjektams, teikiantiems vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

Informuojame, kad š. m. sausio 10 d. AIVIKS-e įdiegti pakeitimai: privalomas ataskaitos rengėjo elektroninis paštas, anksčiau teiktų ataskaitų kopijavimas, teršalų skaičiavimas, nuotekų PDF ataskaitų spausdinimas. Artimiausiu metu bus atnaujintos vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų vedimo į AIVIKS instrukcijos... daugiau informacijos http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=be6e5a03-8397-484f-a51d-eed74a37fb5a

SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

1.    Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis*:


Šiuo metu neveikia įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius ir Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją. Planuojama sutrikimų pašalinimo data: 2019-02-01.


GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/tgfmwmfPig), nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.
Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@gpais.eu, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.
_____________
*Informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis skelbiama vadovaujantis Aprašo 3 punktu


2.    Bendroji pagalbos dėl GPAIS naudojimo teikimo tvarka:


Jei susiduriate su problema naudodami GPAIS – rekomenduojame pirmiausia patikrinti informaciją interneto tinklapiuose www.gamta.lt, https://www.gpais.eu/gpais-naujienos, kuriuose teikiami  pranešimai apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis, galbūt apie Jums aktualų sutrikimą duomenys jau mums pateikti ir klausimas jau nagrinėjamas.


Jei nurodytuose tinklapiuose nerandate pranešimo apie sutrikimą ar techninę kliūtį, su kuriuo (kuriais) susidūrėte, praneškite apie sutrikimą el. paštu pagalba@gpais.eu.

 

Pranešimą el. paštu galite teikti ir tuo atveju, jei manote, kad turite papildomos informacijos, susijusios su GPAIS veiklos sutrikimu ar technine kliūtimi, apie kurį (kuriuos) yra viešai paskelbta.


Teikdami pranešimus apie GPAIS veiklos sutrikimus, kuo tiksliau apibūdinkite sutrikimą, su kuriuo susidūrėte, aprašykite Jūsų IS atliktų veiksmų seką, pridėkite ekranvaizdžius, nurodykite laiką, kada pastebėjote sutrikimą, jei žinote, aprašykite, kokių veiksmų, teisės aktais priskirtų įpareigojimų negalite atlikti (pvz. „vėluojame teikti ataskaitą XX dienų“).


Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:
•    neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
•    galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);
•    nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz. Jums neleidžia prisijungti prie sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
•    taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
•    techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie Registro, IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
•    įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Visi pranešimai yra automatiškai registruojami sistemoje.


Teikdami pranešimus (paklausimus, pranešimus apie veikimo sutrikimus ar problemas) el. paštu pagalba@gpais.eu įsitikinkite, kad:
Jūsų pranešime yra Jūsų kontaktiniai duomenys
: nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, telefono Nr., kuriuo, esant poreikiui galima su Jumis susisiekti.
Atsakymai Jums bus teikiami el. paštu, kurį naudodami pateikėte pranešimą.

Jei kreipiatės prašydami pateikti, patikslinti duomenis, susijusius su kitais fiziniais asmenimis arba, jei esate informuoti, numanote, kad duomenys yra susiję su įmonės, apie kurią teiraujatės, komercine paslaptimi, kad Jūsų pranešimą galėtume nagrinėti, turite būti asmuo, paskirtas atstovauti fizinius ar juridinius asmenis informacinėje sistemoje, arba su pranešimu (paklausimu) turėtumėte iš karto pateikti Jūsų atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.


Pranešimai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su GPAIS paskirtimi, apibrėžta GPAIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-20 įsakymu Nr. D1-976 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/wYbESqnbti).


Jei nesate asmuo, įpareigotas teikti duomenis GPAIS ar asmuo, naudojantis GPAIS tvarkomus atliekų, gaminių, pakuočių apskaitos duomenis ar norite pateikti siūlymus kitais, GPAIS netvarkomais atliekų srities klausimais (pvz. poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, klausimai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje išvardytomis atliekomis), prašome paklausimus teikti institucijoms, atsakingoms dėl Jums aktualių klausimų, jų bendraisiais kontaktais:


•    Aplinkos apsaugos agentūra, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, Tel. Nr. 8 706 62 008, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, Lietuva (poveikio aplinkai vertinimo, TIPK, taršos leidimų išdavimo klausimai, bendrieji su GPAIS paskirtimi nesusiję atliekų tvarkymo klausimai);
•    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. paštas: info@am.lt, Tel. Nr. +370 706 63661, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva (atliekų valdymo srities politikos formavimo klausimai);
•    Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, el. paštas: info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (pranešimai dėl pastebėtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, paklausimai dėl taikytinų poveikio priemonių – baudų, veiklos ribojimo ir pan.).


Į Jūsų pranešimus, pateiktus pagalba@gpais.eu, siekiame operatyviai reaguoti – per  3 darbo dienas įvertiname Jūsų pranešime (paklausime) pateiktą informaciją, jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo, nustatome jo svarbą, perduodame Jūsų pranešimą nagrinėti atsakingiems specialistams. Pateikę pranešimą galite el. paštu sulaukti prašymų pateikti papildomą informaciją, sieksime informuoti Jus apie pranešime įvardinto sutrikimo nagrinėjimo terminus, pokyčius, apie Jūsų pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo. Tokia informacija gali būti pateikta ir viešai, nesiunčiant Jums atskiro pranešimo (pvz. jeigu dauguma IS vartotojų negali pasiekti sistemos), kiek tai nepažeidžia Jūsų IS tvarkomų duomenų konfidencialumo. Jei sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos bus teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos).


Nustatę, kad pateikėte pranešimą apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmus siekdami pašalinti sutrikimą pradėsime nedelsiant. Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

 

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

Žemės ūkis tradiciškai užimdavo svarbią nišą Lietuvos ekonomikoje ir socialinėje aplinkoje. Nors šiais laikais šio sektoriaus generuojama santykinė pridėtinė vertė yra stipriai sumažėjusi (žemės ūkis, žuvininkystė, ir miškininkystė kartu sudėjus sukuria apie 3 % šalyje sukuriamos pridėtinės vertės), šis sektorius išlieka bene labiausiai pastebimu žmogaus ūkinės veiklos tipu ne miesto teritorijose - mūsų maisto aruodą reprezentuojantys ariami laukai, ganyklos vis dar užima didelę šalies teritorijos dalį. Gerai žinoma tiesa, kad vandens telkinių būklė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Kaip šalies vandens telkinius veikia žemės ūkio sektoriuje vykdoma veikla ir kokios to poveikio kitimo tendencijos?