Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

 

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73) 3 punktu,  skelbiama informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis:

 

GPAIS veiklos sutrikimas ir kita GPAIS techninė kliūtis Priežastis Sutrikimo ar techninės kliūties atsiradimo (nustatymo) data Planuojama/aktuali sutrikimo ar techninės kliūties pašalinimo data

Įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius

Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01

Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pa

kuočių atliekas per surinkėją

Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01

 

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs aukščiau paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Apraše nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

 

Papildoma informacija:

 

SVARBU – Jei susiduriate su problema pildant GPAIS – rekomenduojama pirmiausia patikrinti informaciją interneto  tinklapiuose www.gamta.lt, www.gpais.eu  dėl pranešimų apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis.

Nesant pranešimo arba susiduriama su kitais sutrikimai ar techninėmis kliūtimis, nei nurodyta paskelbtame pranešime – GPAIS vartotojai turėtų rašyti pagalba@aaa.am.lt. Laiške prašome paaiškinti problemą, veiksmų seką, pridėti ekranvaizdžius. Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@aaa.am.lt, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.

 

GPAIS tvarkytojas į pranešimus reaguoja skubos tvarka – per  3 darbo dienas įvertinama pranešime pateikta informacija, gali būti kreipiamasi į pareiškėją dėl būtinos papildomos informacijos, paraiška perduodama nagrinėti atsakingiems specialistams. Jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo – įvertinama jo svarba, esant poreikiui pareiškėjas informuojamas apie pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo.    Jei pranešimas pateiktas apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmai siekiant pašalinti sutrikimą pradedami nedelsiant.

 

Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

Kai sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos)

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

Žemės ūkis tradiciškai užimdavo svarbią nišą Lietuvos ekonomikoje ir socialinėje aplinkoje. Nors šiais laikais šio sektoriaus generuojama santykinė pridėtinė vertė yra stipriai sumažėjusi (žemės ūkis, žuvininkystė, ir miškininkystė kartu sudėjus sukuria apie 3 % šalyje sukuriamos pridėtinės vertės), šis sektorius išlieka bene labiausiai pastebimu žmogaus ūkinės veiklos tipu ne miesto teritorijose - mūsų maisto aruodą reprezentuojantys ariami laukai, ganyklos vis dar užima didelę šalies teritorijos dalį. Gerai žinoma tiesa, kad vandens telkinių būklė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Kaip šalies vandens telkinius veikia žemės ūkio sektoriuje vykdoma veikla ir kokios to poveikio kitimo tendencijos?

Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse?

Ar upės baseine didesnius plotus užimant ariamai žemei upėje būna ir daugiau nitratų? Turbūt teko girdėti, kad upių vandens kokybė yra procesų, vykstančių upių vandens surinkimo baseinuose, atspindys. Lietuvoje buvo labai daug padaryta modernizuojant miestų nuotekų valyklas ir tuo būdu mažinant vandenų taršą iš vadinamųjų sutelktosios taršos šaltinių. Tačiau vadinamųjų pasklidosios taršos šaltinių poveikio sumažinti nepavyko, todėl tarša iš įvairaus tipo laukų išlieka viena opiausių vandenų apsaugos problemų Lietuvoje - net beveik trečdalis upių neatitinka geros būklės kriterijų pagal nitratų azoto koncentracijas. Plačiau...


Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės - išduotas pirmasis leidimas naudoti invazines rūšis.

   
Trachemys scripta

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.