Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Oro kokybė paskutinę vasario savaitę

Miestuose oro užterštumas padidėja įsivyravus sausesniems, be stipresnio vėjo orams. Dažniau tai pastebima šaltuoju metų laiku, kai prie įprastinių taršos šaltinių - transporto, pramonės ir energetikos įmonių keliamos taršos prisideda individualių namų šildymo įrenginių išmetami teršalai. Analizuojant oro kokybės tyrimų duomenis pastebima, kad dažniausiai esant tokioms sąlygoms išauga kietųjų dalelių (dalelės iki 10 mikronų aerodinaminio skersmens - KD10) koncentracija.

Kviečiame susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu

Visuomenė kviečiama susipažinti su atnaujintu potvynių rizikos valdymo plano projektu. Plano parengimą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija. Plane siūlomas priemones numatoma pradėti įgyvendinti 2016-2020 metais, priemonių įgyvendinimui planuojamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

 

Pradedamas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pradeda Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų strateginį pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimą.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti komentuojant ir teikiant pasiūlymus upių baseinų rajonų valdymo planų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų projektus.

 

Apie naujas LR upių ežerų ir tvenkinių kadastro e-paslaugas

Aplinkos apsaugos agentūra teikia naujas Lietuvos Respublikos Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro elektronines paslaugas, vieša prieiga adresu: https://uetk.am.lt. Paslaugos sukurtos įgyvendinant projektą „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-01-PV-02-014), kuris buvo finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.