Oro monitoringo duomenys

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto viešąjį aukcioną.

Dalyvių ir žiūrovų registracija, pateikus asmens dokumentą ir dalyvio ar žiūrovo apmokėjimo patvirtinanti dokumentą, vyks nuo 9.00 val. iki 10 val. 30 min. aukciono dienomis aukciono vykdymo vietose.

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

Šiuo metu yra atnaujinamos upių baseinų rajonų (UBR) priemonių gerai vandens telkinių būklei pasiekti programos ir valdymo planai. Vandens telkinių būklė, ją neigiamai veikianti žmogaus veikla, priemonės vandensaugos tikslams siekti ir kiti aktualūs klausimai bus pristatyti per Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos UBR koordinavimo tarybų posėdžius. Dalyvauti šiuose posėdžiuose ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus kviečiama ir visuomenė, ir suinteresuotos institucijos bei organizacijos.

 

Parengta upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planų ir priemonių programų 2016-2021 m. bei jų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos projektai. Kviečiame susipažinti su minėtais dokumentais ir dalyvauti viešame susirinkime, skirtame supažindinimui su SPAV ataskaita. Susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 23 d., 10 val. A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, 4 aukšto salėje

 

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų ir priemonių programų projektus.

 

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

Artėja trečiasis REACH registracijos terminas! Nuo 2015 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamento nuostatas! Ar esate tam pasiruošę?