Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Dėl žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusių pranešimų apie galimus laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gerovės reikalavimų pažeidimus Klaipėdos regione, cirko veikloje

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje įgyvendina Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, El. p. info@aad.am.lt, Tel. Nr. (8 5) 216 3385).

 

Aplinkos apsaugos agentūra pagal teisės aktais priskirtą kompetenciją pažymi, kad rudosios meškos (Ursus actos) yra įtrauktos į Draudžiamų laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšių sąrašą, tačiau šios rūšies egzempliorius Lietuvos Respublikos teritorijoje nelaisvėje turi teisę laikyti asmenys, įgiję šiuos laukinius gyvūnus iki draudimo įsigaliojimo (iki 2015-01-01), arba kai šie laukiniai gyvūnai laikomi mokslo ir mokymo įstaigose, turinčiose leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, zoologijos soduose, turinčiuose leidimą įkurti zoologijos sodą, kai tokie laukiniai gyvūnai buvo laikinai paimti globos tikslais, laikantis teisės aktų reikalavimų ar kai asmenys vykdo saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas.

 

Viešas laukinio gyvūno eksponavimas siekiant gauti pajamų (naudojimas laukinio gyvūno viešo demonstravimo, pramoginiu tikslu, pavyzdžiui, kai gyvūnai yra cirko – keliaujančio parodos, kilnojamo žvėryno – dalis) yra prekyba laukiniais gyvūnais. Šios veiklos teisėtam įgyvendinimui asmenys turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotus leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, leidimai išduodami neterminuotam laikui.

 

Pažymėtina, kad Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 4 priedas reikalauja užtikrinti tinkamas, gyvūnų gerovės standartus atitinkančias laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje, kito jų naudojimo sąlygas: būtina atsižvelgti į rūšių biologinius poreikius, rūšies socialinį jautrumą, laikymo patalpos turi tenkinti visus gyvūnų poreikius, nevaržyti jų gyvybinių funkcijų ir veiklos, gyvūnai turi nepatirti skausmo, streso, nepatogumų, gyvūnai maitinami periodiškai pilnaverčiu, kiekvienai rūšiai ar rūšių grupei būdingu maistu. Pabrėžtina, kad laikant laukinius gyvūnus nelaisvėje būtina užtikrinti, kad laukiniai gyvūnai neištrūktų ir neturėtų galimybių ištrūkti į laisvę, būtų užtikrinamas lankytojų saugumas.

 

Konkrečias nurodytų reikalavimų laikymosi priemones parenka laukinių gyvūnų laikytojas nelaisvėje, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus ir protingumo bei teisingumo kriterijus. Agentūros nuomone, svarbu, kad užtikrindami savo paties ir lankytojų saugumą laukinių gyvūnų laikytojai privalo įvertinti konkrečios laukinių gyvūnų rūšies elgsenos ypatybes, atsižvelgti į lankytojų amžių, laukinio gyvūno psichikos ir sveikatos būklę, poilsio ir reguliaraus gyvybinio ciklo poreikius, garantuoti pateikiamos žodinės ar rašytinės informacijos dėl saugaus elgesio reikalavimų aiškumą, įvertinti, kad būdami potencialiai pavojingo objekto – galinčio kelti grėsmę laukinio gyvūno – savininkais, valdytojais privalo visomis prieinamomis priemonėmis įgyvendinti nurodytus reikalavimus dėl saugos ir, kilus įtarimų dėl veiklos neatitikties teisės aktų reikalavimams, pagrįstais, objektyviais įrodymais pagrįsti saugos priemonių taikymą. Laukinių gyvūnų laikytojams nelaisvėje rekomenduotina taikyti technines, inžinerines saugos priemones, nekenkiančias laukinių gyvūnų gerovei, ir privaloma visais atvejais veiklą vykdyti kaip profesionaliems potencialiai pavojingo objekto valdytojams.

 

Gyvosios gamtos licencijavimo skyrius, Tel. Nr. 8 706 63 256, 8 706 68 050.

 

Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

Atsižvelgiant į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus Aplinkos apsaugos agentūra privalo savo tinklapyje skelbti informaciją apie veiksmus ir sprendimus, susijusius su taros leidimo išdavimu, keitimu, tikslinimu ar jo galiojimo panaikinimu.

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

AB „Lietuvos energijos gamyba" informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, kad vadovaujantis Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 215 „Dėl Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo", vykdo  Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje monitoringą, kurio metu nustatyta, kad faktinis žuvų neršto laikotarpis baigėsi 2018 m. birželio 22 d.

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

Dėmesio!

Miškuose – ypatinga sausra ir didžiulis gaisrų pavojus! Nesilankykite miškuose, jei nėra būtinybės!

Pastebėję gaisrą nedelsdami apie tai praneškite trumpuoju numeriu 112.