Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

Reikalavimai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, kurie pageidauja nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-942 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas) pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos aprašas).

Pakeitimais siekiama griežtinti reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, nustatant papildomas pareigas. Pagal pakeistas Tvarkos aprašo nuostatas, į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas) bus įrašyti tik tie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai (toliau - Tvarkytojai), kurie įrodys, kad atitinka jų vykdomai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus.

Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, į Tvarkytojų sąrašą jau įrašyti Tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) pateikti papildomus dokumentus, būtinus pagal naujas Tvarkos aprašo nuostatas.

 

SVARBU

Jei Tvarkytojai iki  2017 m. lapkričio 1 d. nurodytų dokumentų nepateiks, jie bus įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

Gamintojai ir importuotojai gali registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Informuojame, kad techninės įrangos gedimai, atsiradę 2016 m. lapkričio 7 d. Gamintojai ir importuotojų sąvade, 2017 m. sausio 12 d. yra pilnai pašalinti.