Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

Aplinkos monitoringas

 
 

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės - išduotas pirmasis leidimas naudoti invazines rūšis

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 352, 38 punktu, įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos, ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35) (toliau – Reglamentas Nr. 1143/2014) 8 straipsnio 2, 3 dalyse nustatytas sąlygas, kurias turi atitikti uždara valda, kurioje numatoma naudoti invazines svetimas rūšis, patvirtintas Lietuvos zoologijos sodo Invazinių gyvūnų rūšių, įrašytų į Sąjungos invazinių rūšių sąrašą, priežiūros ir nenumatytų atvejų planas (toliau – planas) ir, vadovaujantis Reglamento Nr. 1143/2014 8 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, Tvarkos aprašo 33.1 papunkčiu, 34, 40, 44 punktais Lietuvos zoologijos sodui (Radvilėnų pl. 21, Kaunas) išduotas leidimas naudoti invazines rūšis ex-situ išsaugojimui.

 

Leidimu Lietuvos zoologijos sodui suteiktos teisės rūšių išsaugojimo ex-situ tikslu (siekiant išsaugoti rūšis už jų natūralių buveinių ribų) laikyti, veisti, naudoti ar mainyti, vežti konkrečius Lietuvos zoologijos sode laikomus invazinių svetimų rūšių egzempliorius:

1.      Raštuotuosius vėžlius (Trachemys scripta) (4 egz.);

2.      Šventuosius ibius (Threskiornis aethiopicus) (15 egz.); 
3.      Paprastuosius meškėnus (Procyon lotor) (3 egz.);

4.      Paprastuosius koačius (Nasua nasua) (4 egz.); 

5.      Kininius muntjakus (Muntiacus reevesi) (10 egz.);
6.      Egiptines žąsis (Alopochen aegyptiaca) (2 egz.)

 

Nurodytų invazinių svetimų rūšių gyvūnai yra įtraukti į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, nustatytą Reglamento Nr. 2016/1141 priede (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1529573741393&uri=CELEX:02016R1141-20170802), todėl tokių rūšių gyvūnų laikymas, veisimas, įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją, vežimas iš jos ar per jos teritoriją, bet koks pateikimas rinkai, naudojimas, mainymas, paleidimas į aplinką yra draudžiami. Uždaroms valdoms atitinkant teisės aktuose nustatytas sąlygas ir veiklos tikslus Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu gali būti suteikiami leidimai dėl invazinių svetimų rūšių naudojimo:

1.        kai invazines svetimas rūšis siekiama naudoti moksliniams tyrimams, šių rūšių ex-situ išsaugojimui arba medicinos tikslais, kai panaudoti Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių produktus yra būtina siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje;

2.        kai kita, nei nurodyta pirmuoju leidimo išdavimo atveju, veikla su invazinėmis svetimomis rūšimis yra būtina dėl įtikinamų visuomenės interesų, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus ir Europos Komisija suteikė leidimą – dėl Europos Komisijos leidimo ir leidimo naudoti invazines svetimas rūšis kreipiamasi per valstybės narės kompetentingą instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.

 

 

 

Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

Atsižvelgiant į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus Aplinkos apsaugos agentūra privalo savo tinklapyje skelbti informaciją apie veiksmus ir sprendimus, susijusius su taros leidimo išdavimu, keitimu, tikslinimu ar jo galiojimo panaikinimu.

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

AB „Lietuvos energijos gamyba" informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, kad vadovaujantis Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 215 „Dėl Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo", vykdo  Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje monitoringą, kurio metu nustatyta, kad faktinis žuvų neršto laikotarpis baigėsi 2018 m. birželio 22 d.

Dėl Lietuvos miškų gaisringumo

Dėmesio!

Miškuose – ypatinga sausra ir didžiulis gaisrų pavojus! Nesilankykite miškuose, jei nėra būtinybės!

Pastebėję gaisrą nedelsdami apie tai praneškite trumpuoju numeriu 112.